Koalīcija

 

"Rīgā ir salas" ir biedrības "Koalīcija dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai" un Bolderājas grupas 2006. un 2007. gadā īstenots projekts, lai sekmētu Rīgas dumpīgo salu un piekrastes iedzīvotāju aktivitātes Rīgas pilsētas attīstības plāna sakarā. 
Pils?as pl?o?nas process tika uzs?s 2003. gad? nosl?z? 2005. gada nogal?ar pl?a apstiprin?anu. Pie?mtais pl?s ignor?a liel?o da? kundzi?alie?, bolder?ie? un Daugavgr?as iedz?ot?u iebildumu. Svar?i, ka iebildumi bija daudz nopietn?i par pat? ? nepat?, bija nor?es uz neatbilst?u likumiem, ta? liela da? m?u iebil? netika ?mtas v?? t?? 2006.gada august?pl?a da?, kas attiecas uz R?as br?ostas teritoriju, biedr?a apstr??a Satversmes ties? 2008.gada janv??Satversmes tiesa nolasa Spriedumu ? apmierin? biedr?as pras?as un atcelt pl?u ostas da?. Diem?l, ar to nekas nav beidzies? Satversmes tiesas Spriedums R?as br?ostas liet?nebija projekta "R??ir salas" m??s, ta? k?va par lo?sku rezult?u. Orh?as konvencijas principi paredz tie? ?du sabiedr?as l?zdal?as iesp?u. Laikam ejot, tie, kuru rok? koncentr?usies vara un nauda, cent? atrast jaunus meh?ismus, k?nepie?ut re?u sabiedr?as l?zdal?u - tika groz?i un uz?m?darb?as att?t?as v?d? "atviegloti" likumi un MK noteikumi, tika pie?mti nosac?umi, k?us vides projektus valsts atbalsta no Vides aizsardz?as fonda (tiesa, kr?es laik?t?darb?a tika samazin?a l?z sabiedrisku aktivit?u neatbalst?anas visp?. Publiskaj?telp?tiek kultiv?s m?s par Za? organiz?iju p?kam?u un kaitniecisko darb?u. Uz?m?iem, kuri v?as att?t? videi un iedz?ot?iem nedraudz?us projektus , ?s m?s ir izdev?s un vi? nekautr?oties to populariz?ar sev pieejamiem l?zek?em. Pieteikums Satversmes ties?noteikti nav vien??m?u darb?as forma. T?at k?R?a nekad nav gatava, t?ar?sabiedr?as l?zdal?a pl?a izstr??un ?teno?n? ir nebeidzams process ar main?iem rezult?iem.