Spilves pļavas

 

Purvains līdzenums Rīgas ZR daļā starp Bolderājas – Priedaines un Nordeķu – Kalnciema kāpu grēdām un Daugavu. Garums DR– ZA virzienā – 8 km, platums ZA daļā sasniedz 3 km, augstums 0,1-2 m v.j.l. Spilves pļavas drenē Hapaka grāvis un tā pieteka Lāčupīte, meliorācijas grāvji. Izveidots polderis. Spilves pļavas A daļā atrodas dārziņi un lidosta "Spilve", kuru pašreiz izmanto mazajai aviācijai un izpletņu lēcēju treniņiem. Spilves pļavu daļās – starp Bolderājas dzelzceļu un Hapaka grāvi un Spilves lidlauka teritorijā novērotas dabiskām un mazpārveidotām pļavām raksturīgu putnu sabiedrības – grieze Crex crex, kuitala Numenius arquata, dzeltenā cielava Motacilla flava, kārklu ķauķis Locustella naevia, upes ķauķis L. fluviatilis u.c. Grieze ir Latvijā un Eiropā īpaši aizsargājama suga. Augu sugu un biotopu daudzveidības ziņā nozīmīgākā ir lidlauka teritorijas pļava, kur sastopamas ziemeļu madara, klinšu noraga, purva gandrene, parastā gaiļbiksīte, vidējā ceļteka, parastā trīsene, zalkšu sūrene. Pļavas nepļautajā DR daļā konstatētas īpaši aizsargājamas sugas – jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus un dzegužpirkstīte Dactylorhiza sp. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988; Rīgas attīstības plāna Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskats